Archivo de la categoría: COMISION DE SERVIZOS

Resolución das comisións de servizo

Resolución do 11 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a
convocatoria, en comisión de servizo, de postos de traballo nos órganos de nova creación entrefuncionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, efectuada por Resolución do 23 de novembro de 2017.

VER DOCUMENTO RESOLUCIÓN E PRAZAS ASIGNADAS

Anuncios

COMISIONES DE SERVICIO. ORGANOS NUEVA CREACIÓN. TERRITORIO MINISTERIO.

Resultado de imagen de COMISIONES DE SERVICIOEn la WEB del Ministerio está abierto el plazo para solicitar  comisión de servicios  de puestos relacionados con la entrada en funcionamiento prevista para el 31 de enero de 2018 de órganos judiciales de nueva creación, TERRITORIO MINISTERIO (ÁMBITO NO TRANSFERIDO).

VER BASES CONVOCATORIA

SOLICITUD COMISIÓN

COMISIONES DE SERVICIO. ORGANOS NUEVA CREACIÓN. TERRITORIO MINISTERIO.

Resultado de imagen de COMISIONES DE SERVICIOEn la WEB del Ministerio está abierto el plazo para solicitar  comisión de servicios  de puestos relacionados con la entrada en funcionamiento prevista para el 31 de enero de 2018 de órganos judiciales de nueva creación, TERRITORIO MINISTERIO (ÁMBITO NO TRANSFERIDO).

VER BASES CONVOCATORIA

SOLICITUD COMISIÓN

XULGADOS DE NOVA CREACIÓN. ABERTO PRAZO SOLICITUDE COMISIÓNS DE SERVIZOS.

Resultado de imagen de COMISIONES DE SERVICIO

Esta convocatoria de provisión ten a finalidade de dotar de forma temporal os cadros de persoal dos órganos xudiciais de nova creación cuxa entrada en funcionamiento está prevista para xaneiro de 2018.

RESOLUCIÓN COMISIÓNS DE SERVIZOS CON ANEXO 2 PARA CUBRIR

IMPORTANTE.-  preferencia igual que un concurso de traslado, antigüedade e coñecementos en galego.

A solicitude irá acompañado dun informe preceptivo e non vinculante da persoa resposable do órgano, en caso de non remitir informe entenderase que será favorable.

Para as personas destinadas fora da Comunidade Galega deberá presentar informe favorable do Ministerio de Xustiza o da Comunidade Autónoma respectiva.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES . Cinco días hábiles, contados a partir do luns día 27 de novembro ao 1 de decembro ambolos dous inclusive.

SOLICITUDES.- Deberán remitirse a DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, RÚA MADRID 2-4, PLANTA 2ª, POLIGONO DAS FONTIÑAS, 15781 SANTIAGO) E PRESENTARANSE NOS REXISTROS ADMINISTRATIVOS DA XUNTA OU DA CALQUERA DAS FORMAS PREVISTAS NO ARTIGO 16.4 DA LEI 39/2015, ademaís  no citado prazo de cinco días  deberanse remitir por mail  servicio.persoal.xustiza@xunta.gal Haberá que presentar una copia cotexada da certificación ou diploma que acredite o coñecemento da lingua galega

ANEXO COMISIÓNS

CORREO RECIBIDO DENDE A DXX ORGANOS DE NOVA CREACIÓN

Resultado de imagen de comisiones de servicio justicia

Bo día:

Infórmasevos que mañá publicarase na intranet e na páxina web da Consellería (http://cpapx.xunta.gal/portal-do-empregado-publico) a Resolución da Dirección Xeral de xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo, de forma temporal e por petición do interesado, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

Un saúdo.

 

SPJ-USO ESIXE QUE AS PRAZAS DESOCUPADAS A RESULTAS DE COMISIONS SE OFERTEN EN SUBSTITUCION

PLAZAS NUEVA CREACIÓN1.pngVER NOTA Como sabedes, o pasado luns 16 de outubro, publicouse no BOE o RD 902/2017, de 13 de outubro, de creación de 93 Xulgados e prazas xudiciais, correspondendo a Galicia 4 novos Órganos: Os Xulgados de 1ª Instancia nº 6 de Ferrol, nº 7 de Ourense e nº 15 de Vigo e o Xulgado Social nº 6 da Coruña, que se prevé que comecen a funcionar a finais deste ano ou principios do ano que ven, polo que as prazas correspondentes aos funcionarios ao servizo da Administración de Xustiza deberán ser ofertadas en comisión de servizos próximamente.

Malia que xa tivemos varias mesas para tratar o borrador da orde pola que se van regular definitivamente as comisións de servizos na nosa comunidade, aínda non está pechado. SPJ-USO considera que o ideal era pechar definitivamente dita orde e que estivese publicada para cando se oferten as prazas dos Órganos de nova creación, fundamentalmente porque no borrador recóllese, por unha banda, que as prazas desocupadas a resultas das comisións de servizos, será ofertadas para substitución entre titulares, e por outra que a comisión de servizos se abrirá tamén ao persoal destinado fóra de Galicia, onde sabemos que hai moitos compañeiros e compañeiras interesados.

 Ao non estar publicada esa orde, o que fai a DXX e ditar e publicar unha resolución “ad hoc” para convocar as comisións dos novos Xulgados, e no borrador que se nos trasladou de dita resolución, NON consta que as prazas desocupadas se vaian ofertar en substitución, de feito, en ocasións anteriores NON SE FIXO. SPJ-USO non o vai permitir, e defendemos, en todo caso, a aplicación do establecido polo punto 1º do artigo 1 da vixente orde de substitucións, que dí textualmente: Primeiro.-Obxecto.

  1. Esta resolución ten por obxecto regular a provisión de forma temporal, mediante substitucións, dos postos de traballo reservados aos funcionarios integrantes dos corpos xerais ao servizo de Administración de xustiza -corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa, e auxilio xudicial- que presten os seus servizos na Administración de xustiza en Galicia, cando estes postos se atopen vacantes ou cuxo titular estea ausente en períodos de longa duración como permisos, licenzas, comisións de servizos, excedencias, servizos especiais ou situacións de liberación sindical.”

Para evitar sorpresas por parte da DXX, o pasado martes presentamos  escrito esixindo:

  1. Que se nos convocara para pechar definitivamente a orde reguladora das Comisións.
  2. Que de non estar publicada dita orde, na resolución “ad hoc” publicada para convocar as Comisións, se recollera expresamente que se ofertarían en substitución as prazas desocupadas a resultas, e recordabamos que en aplicación da normativa vixente ten que ser así en todo caso.

 Desgraciadamente, os nosos temores confírmanse e na convocatoria de mesa sectorial recibida NIN se inclúe na orde do día a negociación da orde reguladora das comisións de servizos NIN se prevé a oferta das prazas resultantes en substitución no borrador de Resolución. SPJ-USO vai esixir que se inclúa, para evitar depender da vontade da DXX, e que, aínda de non ser así, ditas prazas se oferten, como non pode ser doutro xeito, vista a normativa vixente, que noutras ocasións a DXX pasou polo forro.