Archivo de la categoría: COMISION DE SERVIZOS

SPJ-USO ESIXE QUE AS PRAZAS DESOCUPADAS A RESULTAS DE COMISIONS SE OFERTEN EN SUBSTITUCION

PLAZAS NUEVA CREACIÓN1.pngVER NOTA Como sabedes, o pasado luns 16 de outubro, publicouse no BOE o RD 902/2017, de 13 de outubro, de creación de 93 Xulgados e prazas xudiciais, correspondendo a Galicia 4 novos Órganos: Os Xulgados de 1ª Instancia nº 6 de Ferrol, nº 7 de Ourense e nº 15 de Vigo e o Xulgado Social nº 6 da Coruña, que se prevé que comecen a funcionar a finais deste ano ou principios do ano que ven, polo que as prazas correspondentes aos funcionarios ao servizo da Administración de Xustiza deberán ser ofertadas en comisión de servizos próximamente.

Malia que xa tivemos varias mesas para tratar o borrador da orde pola que se van regular definitivamente as comisións de servizos na nosa comunidade, aínda non está pechado. SPJ-USO considera que o ideal era pechar definitivamente dita orde e que estivese publicada para cando se oferten as prazas dos Órganos de nova creación, fundamentalmente porque no borrador recóllese, por unha banda, que as prazas desocupadas a resultas das comisións de servizos, será ofertadas para substitución entre titulares, e por outra que a comisión de servizos se abrirá tamén ao persoal destinado fóra de Galicia, onde sabemos que hai moitos compañeiros e compañeiras interesados.

 Ao non estar publicada esa orde, o que fai a DXX e ditar e publicar unha resolución “ad hoc” para convocar as comisións dos novos Xulgados, e no borrador que se nos trasladou de dita resolución, NON consta que as prazas desocupadas se vaian ofertar en substitución, de feito, en ocasións anteriores NON SE FIXO. SPJ-USO non o vai permitir, e defendemos, en todo caso, a aplicación do establecido polo punto 1º do artigo 1 da vixente orde de substitucións, que dí textualmente: Primeiro.-Obxecto.

  1. Esta resolución ten por obxecto regular a provisión de forma temporal, mediante substitucións, dos postos de traballo reservados aos funcionarios integrantes dos corpos xerais ao servizo de Administración de xustiza -corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa, e auxilio xudicial- que presten os seus servizos na Administración de xustiza en Galicia, cando estes postos se atopen vacantes ou cuxo titular estea ausente en períodos de longa duración como permisos, licenzas, comisións de servizos, excedencias, servizos especiais ou situacións de liberación sindical.”

Para evitar sorpresas por parte da DXX, o pasado martes presentamos  escrito esixindo:

  1. Que se nos convocara para pechar definitivamente a orde reguladora das Comisións.
  2. Que de non estar publicada dita orde, na resolución “ad hoc” publicada para convocar as Comisións, se recollera expresamente que se ofertarían en substitución as prazas desocupadas a resultas, e recordabamos que en aplicación da normativa vixente ten que ser así en todo caso.

 Desgraciadamente, os nosos temores confírmanse e na convocatoria de mesa sectorial recibida NIN se inclúe na orde do día a negociación da orde reguladora das comisións de servizos NIN se prevé a oferta das prazas resultantes en substitución no borrador de Resolución. SPJ-USO vai esixir que se inclúa, para evitar depender da vontade da DXX, e que, aínda de non ser así, ditas prazas se oferten, como non pode ser doutro xeito, vista a normativa vixente, que noutras ocasións a DXX pasou polo forro.

 

Anuncios
Imagen

MESA TÉCNICA DE COMISIÓNS DE SERVIZO

Comisións de servizo - circular - 20-91

MESA TÉCNICA NA DIRECCIÓN XERAL SOBRE REGULACIÓN DE COBERTURA DE POSTOS VACANTES A MEDIO DE COMISIÓNS DE SERVIZO.

 

Resultado de imagen de comisiones de servicio funcionariosVER NOTA INFORMATIVA  O martes 18 de xullo celebrouse mesa técnica sobre COMISIÓNS DE SERVIZO na DXX. Debemos ter en conta que a normativa de base encóntrase principalmente  no art. 527 LOPJ e 73 do noso regulamento.

A medio de comisión de servizo poderíanse cubrir, ata a sua cobertura en concurso, as situacións seguintes: Falecemento, perda da condición de funcionario, servizos especiais, excedencias, suspensións de función e prazas de nova creación.

SPJ-USO solicitou se engadisen expresamente as “vacantes por xubilación”, así como as liberación sindicais. A administración acolleu a nosa solicitude primeira, e tomou nota da segunda, que será estudiada.

As Comisións están abertas a todo o territorio nacional para funcionarios do mesmo corpo ó que se opta, e enmendan “en parte” as graves carencias da regulación das substitucións (que seguirán en vigor para cobertura de baixas e ausencias por permisos ou licencias e outras de longa duración; ausencias por comisión de servizos  e outras situacións).

SPJ-USO esixe se nos convoque á maior brevidade posible para negociar a regulación da orde de  substitucións e quendas.

PROPOSTA DA ADMINISTRACIÓN POSTURA DEFENDIDA POR SPJ-USO
Requisitos do solicitante: Servizo activo e seis meses de desempeño efectivo no posto dende o que se participa. Eliminación do dito período de 6 meses de desempeño efectivo.
Preferencia: A administración propón que teñan preferencia os solicitantes vítimas de violencia de xénero, acoso laboral ou situacións graves de saúde do solicitante, cónxuxe ou fillo a cargo. SPJ-USO esixe que se elimine da proposta este artigo, por considerar que sería unha maneira de facilitar o “mamoneo e o amiguismo” na administración, ademáis de estar xa legalmente reguladas na normativa.
BAREMO: A administración propón que o criterio de adxudicación sexa:

1º o nivel de galego

2º o posto no escalafón

SPJ-USO esixe que a baremación sexa exactamente a mesma que nun concurso de traslados: Antiguidade (2 puntos por ano) mais galego (4-8-12 puntos).
Duración: 1 ano prorrogable por outro Solicitamos que se excepcionen as situacións con reserva de praza (servizos especiais, etc).
Renuncias: Propoñen penalizar as renuncias coa imposibilidade de acceder aunha nova comisión durante un ano. Solicitamos que se penalicen só as renuncias “antes de transcurridos 6 meses de desempeño”, e coa imposibilidade de acceder a unha nova comisión durante 6 meses.
SPJ-USO esixiu que as prazas desocupadas por estar o seu titular en Comisión de Servizo sexan  ofrecidas a modo de substitución entre titulares, ó que accedeu a DXX.

A administración contestará por escrito ás alegacións sindicais, e a negociación continuará en setembro.

SPJ-USO solicita la consolidación y cobertura de las plazas de refuerzo en las Fiscalías de Galicia en el concurso de traslados y, en su defecto, mediante comisión de servicios

Pulsando sobre la imagen podéis acceder al escrito presentado por SPJ-USO Galicia ante la DXX silicitando la consolidación y cobertura de las plazas de refuerzo en las Fiscalías de Galicia en el concurso de traslados y, en su defecto, mediante comisión de servicios.

soliicistud plazas fiscalia en comision de servicios_1

Médicos Forenses: Comisión de servizos no Imelga de Vigo

logointranetNa Intranet, no día de hoxe, 9.9.2013, publícouse a seguinte nota: “..Convócase, mediante a Resolución do 4 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Xustiza, a provisión de forma temporal en comisión de servizo do posto de subdirector/a do Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia) na Subdirección Territorial de Vigo para funcionarios/as do corpo de médicos forenses.

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación da dita convocatoria nesta intranet….”

Cantabria. Regulación de las comisiones de servicio

x_cantabriaEn el Boletín Oficial de Cantabria del día de hoy, 26.7.2013, se publica la Orden PRE/24/2013, de 17 de julio, por la que se regula la provisión de puestos de trabajo mediante comisión de servicio en el ámbito de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

VER ORDEN