Archivo de la categoría: DOG

Contratación da subministración de equipamento de videoconferencia para a Administración de xustiza en Galicia.

Resultado de imagen de EQUIPOS videoconferenciaVER DOG Descrición do obxecto: o obxecto desta contratación é a adquisición de equipamento de videoconferencia para a súa instalación e uso en centros da Administración de xustiza en Galicia

O orzamento máximo autorizado é de 206.500,00 € máis 43.365 € que corresponden ao IVE (21 %), o que supón un total de 249.865,00 €.

Data de adxudicación: 8.5.2017.

b) Data de formalización do contrato: 22.5.2017.

c) Contratista: Spica, S.L.

d) Importe de adxudicación: 220.220,00 € (IVE incluído).

Adxudicación do servizo de vixilancia en edificios xudiciais

No DOG de hoxe, 23.5.17, publícase a RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se fai pública a formalización dos contratos de servizo de vixilancia e seguridade en varios edificios xudiciais da Xunta de Galicia (10 lotes).

VER RESOLUCION

Modificacion RPTS traballadores psicosociales

Resultado de imagen de TRABAJADORES PSICOSOCIALES JUSTICIA

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 30 de marzo de 2017 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Compensación económica a avogados por xustiza gratuita

Resultado de imagen de justicia gratuita procurador

ORDE do 30 de marzo de 2017 pola que se prorroga durante o primeiro trimestre de 2017 o acordo entre a Xunta de Galicia e o Consello da Avogacía Galega sobre a compensación económica pola asistencia xurídica gratuíta.

Compensación económica a procuradores por xustiza gratuita

Resultado de imagen de justicia gratuita procuradorORDE do 30 de marzo de 2017 pola que se prorroga durante o primeiro trimestre de 2017 o acordo entre a Xunta de Galicia e o Consello Galego dos Procuradores sobre a compensación económica pola asistencia xurídica gratuíta ver enlace dog

LEI 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017

logoDOG

A publicación dos Orzamentos no Dog de hoxe pon fin aos recortes discriminatorios efectuados nas nosas nóminas desde o ano 2013.

A aplicación da devolución dos nosos dereitos en nómina ten carácter retroactivo a xaneiro deste ano, vemos un pouco xusto de tempo a súa aplicación na nómina deste mes pero non se descarta.

Agora só nos queda a publicación dos Orzamentos Xerais do Estado para que nos incrementen na nómina o “escaso” 1% prometido.

DESTACA OS SEGUINTES ARTIGOS NO DOG:

ARTIGO.- 11.2. No ano 2017 as retribucións do persoal ao servizo do sector público autonómico non poderán experimentar ningún incremento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2016, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á súa antigüidade. Sen prexuízo do anterior e do establecido na disposición adicional décimo cuarta desta lei, recuperaranse os conceptos retributivos minorados como consecuencia do axuste retributivo recollido na Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

ARTIGO.- 23. Retribucións do persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza

Un. O persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñe as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia percibirá as retribucións previstas na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017 e na demais normativa que lle sexa aplicable.

Dous. Os complementos e as melloras retributivas reguladas nas disposicións ou nos acordos adoptados polos órganos da Comunidade Autónoma no exercicio das súas competencias verbo deste persoal non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2016, sen prexuízo do establecido no punto Dous do artigo 11 desta lei.

VER PUBLICACIÓN NO DOG