Archivo de la categoría: PROVISIÓN POSTOS LIBRE DESIGNACIÓN

Convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na conselleria de Xustiza

IMAGEN PERMISOS

Denominación do posto: secretario/a do fiscal xefe provincial.

Corpo ou escala: xeral/tramitador procesual e administrativo.Dependencia: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior (Lugo).

De conformidade co establecido no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e no artigo 16 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e no uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da citada lei,

DISPOÑO:

Primeiro. Anunciar a convocatoria para cubrir, polo sistema de libre designación, o posto de traballo que se indica no anexo I desta orde.

Segundo. Poderán concorrer a ela os/as funcionarios/as de carreira que reúnan as condicións que para o posto de traballo se sinalan no anexo I.

Sigue leyendo

Tribunal Constitucional. Concurso para la provisión de puestos de trabajo.

Resultado de imagen de tribunal constitucionalEn el BOE de hoy se publica, Resolución de 28 de febrero de 2020, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo

Características del puesto de trabajo
Denominación del puesto de trabajo: Tramitador/a.
Número de puestos de trabajo: Cinco.
Adscripción: Cuerpo o Escala de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia.
Complemento de destino: 26.738,74 euros. (14 mensualidades).

ver publicación completa BOE

CONVOCATORIA LIBRE DESIGNACIÓN POSTO DE SECRETARIO/A DO/A DIRECTOR/A XERAL

XUNTA

ORDE do 29 de xaneiro de 2020 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.

Poderán concorrer a ela os/as funcionarios/as de carreira que reúnan as condicións que para o posto de traballo se sinalan no anexo I.

As solicitudes para participar nesta convocatoria presentaranse no Rexis-tro Xeral da Xunta de Galicia (Edificio Administrativo de San Caetano, 15781 Santiago de Compostela), nas súas xefaturas territoriais ou nas oficinas previstas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, segundo o modelo que se inclúe no anexo II

ANEXO I

Código do posto: PR.C03.00.000.15770.001.

Denominación do posto: secretario/a do/da director/a xeral

Subgrupo: C1, C2.

Nivel: 18.

Complemento específico: 6.859,72 euros.

Corpo ou escala: xeral/Tramitad. Procesual e Advo.Adscrición admóns. públ.: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado, CC.AA. e Administración de Xustiza).

Formación específica: 640 Para persoal doutra administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.).

Observacións: horario especial.

Dependencia: Dirección Xeral de Xustiza

Localidade: Santiago de Compostela.

PUBLICADA NO DOGA A RESOLUCIÓN DA PROVISIÓN DA PRAZA DE SECRETARIA DE DIRECCIÓN NO IMELGA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

No día de hoxe, publícase no DOG a Resolución do 12 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión, polo sistema de libre designación, anunciada pola Resolución do 18 de outubro de 2019, dun posto de Secretara de dirección no Instituto de Mecicina Legal de Galicia en Santiago de Compostela, perteneciente ao Corpo de Tramitación.

O prazo de toma de posesión será de tres días hábiles se non implica cambio de localidade do funcionario, e de oito días se implica cambio de localidade dentro da comunidade autónoma.

O prazo de toma de posesión empezará a contar a partir do día seguinte ao do cesamento, que se deberá efectuar dentro dos tres días hábiles seguintes ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado

ACCEDE Á RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2019

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión, polo sistema de libre designación, anunciada pola Resolución do 18 de outubro de 2019.