COMISIONES DE SERVICIO. ORGANOS NUEVA CREACIÓN. TERRITORIO MINISTERIO.

Resultado de imagen de COMISIONES DE SERVICIOEn la WEB del Ministerio está abierto el plazo para solicitar  comisión de servicios  de puestos relacionados con la entrada en funcionamiento prevista para el 31 de enero de 2018 de órganos judiciales de nueva creación, TERRITORIO MINISTERIO (ÁMBITO NO TRANSFERIDO).

VER BASES CONVOCATORIA

SOLICITUD COMISIÓN

Anuncios

RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, REFERENTE Á COLABORACIÓN DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA COA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL

Resultado de imagen de MUGEJUA Mutualidad General Judicial (MUGEJU) formuloulle unha solicitude a dirección xeral trasladando a necesidade de regular as autorizacións ao persoal ao servizo da Administración de xustiza para que poidan actuar, sen exención das funcións propias do seu posto, como colaboradores coa MUGEJU. Estas autorizacións estenderíanse á realización de tarefas administrativas e de atención ao mutualista nas distintas provincias en que as competencias en materia de Xustiza non foron transferidas ás respectivas comunidades autónomas.

A DIRECCIÓN XERAL RESOLVE:

Primeiro. Autorizarlle ao persoal da Administración de xustiza a colaboración coa Mutualidad General Judicial para a realización de tarefas accesorias de atención ao mutualista, asesoramento e apoio auxiliar ao delegado provincial da mesma en cada provincia, dentro do ámbito competencial territorial do Ministerio de Xustiza. Para poder realizar esta colaboración requirirase designación expresa por parte da mutualidade e a aceptación voluntaria por parte do colaborador, que deberá ser comunicada a esta dirección xeral antes do inicio efectivo da colaboración. Así mesmo, as baixas e altas sucesivas deberán ser comunicadas en todo caso,
canto máis axiña sexa posible, a esta dirección xeral.

Segundo. Establecer un número máximo de colaboradores a designar en cada provincia, segundo o cadro que a continuación se detalla:

PROVINCIA COLABORADORES
A CORUÑA  3       LUGO  2           OURENSE  3          PONTEVEDRA  2

Terceiro. Autorizarlle ao referido persoal colaborador a percepción das compensacións económicas que estableza e determine a Mutualidad General Judicial, as cales serán aboadas integramente por esta con cargo ás súas dotacións orzamentarias.

 VER DOCUMENTO COMPLETO

CORREO ENVIADO POLA DXX NO DÍA DE HOXE ……, Aos SINDICATOS

Colaboración do persoal da Administración de xustiza coa MUGEJU

Resultado de imagen de Colaboración do persoal da Administración de xustiza coa MUGEJUA Mutualidad General Judicial (MUGEJU) formuloulle unha solicitude a dirección xeral trasladando a necesidade de regular as autorizacións ao persoal ao servizo da Administración de xustiza para que poidan actuar, sen exención das funcións propias do seu posto, como colaboradores coa MUGEJU. Estas autorizacións estenderíanse á realización de tarefas administrativas e de atención ao mutualista nas distintas provincias en que as competencias en materia de Xustiza non foron transferidas ás respectivas comunidades autónomas.

A DIRECCIÓN XERAL RESOLVE:

Primeiro. Autorizarlle ao persoal da Administración de xustiza a colaboración coa Mutualidad General Judicial para a realización de tarefas accesorias de atención ao mutualista, asesoramento e apoio auxiliar ao delegado provincial da mesma en cada provincia, dentro do ámbito competencial territorial do Ministerio de Xustiza. Para poder realizar esta colaboración requirirase designación expresa por parte da mutualidade e a aceptación voluntaria por parte do colaborador, que deberá ser comunicada a esta dirección xeral antes do inicio efectivo da colaboración. Así mesmo, as baixas e altas sucesivas deberán ser comunicadas en todo caso,
canto máis axiña sexa posible, a esta dirección xeral.

Segundo. Establecer un número máximo de colaboradores a designar en cada provincia, segundo o cadro que a continuación se detalla:

PROVINCIA COLABORADORES
A CORUÑA  3       LUGO  2           OURENSE  3          PONTEVEDRA  2

Terceiro. Autorizarlle ao referido persoal colaborador a percepción das compensacións económicas que estableza e determine a Mutualidad General Judicial, as cales serán aboadas integramente por esta con cargo ás súas dotacións orzamentarias.

VER PUBLICACIÓN INTRANET

COMISIONES DE SERVICIO. ORGANOS NUEVA CREACIÓN. TERRITORIO MINISTERIO.

Resultado de imagen de COMISIONES DE SERVICIOEn la WEB del Ministerio está abierto el plazo para solicitar  comisión de servicios  de puestos relacionados con la entrada en funcionamiento prevista para el 31 de enero de 2018 de órganos judiciales de nueva creación, TERRITORIO MINISTERIO (ÁMBITO NO TRANSFERIDO).

VER BASES CONVOCATORIA

SOLICITUD COMISIÓN

A FALTA DE RESPECTO DÁ DXX DEBE SER MOTIVO SUFICIENTE PARA IR A SANTIAGO CON MAIS FORZA O 25 DE XANEIRO.

SUSPENDIDA XUNTANZA DO 16 DE FEBREIRO1